TP Vinh phát động phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030

content:

Ngày 06/6/2024, UBND thành phố Vinh đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND phát động phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030. Mục tiêu tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động đối với các phòng, ban, đơn vị, phường, xã và các tầng lớp Nhân dân Thành phố trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua, tiếp tục phát huy truyền thống yêu Thành phố Vinh, quê hương, đất nước; quyết tâm và nổ lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030. (xem chi tiết Kế hoạch tại đây)

 

 

Phong trào thi đua đặc biệt có chủ đề: “Tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy tự lực, tự cường lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030”.  Những nội dung cốt lõi của phong trào thi đua gồm: Quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành các công trình trọng điểm, động lực, thực hiện 3 đột phá chiến lược; mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất một công trình để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hồ Kiên - Phòng VH-TT

 

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết