Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở (mới) Sở Tài nguyên và Môi trường tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Đợt 2)

content:

Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở (mới) Sở Tài nguyên và Môi trường tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Đợt 2: đất nông nghiệp của 16 hộ gia đình, cá nhân)

Quyết định thu hồi đất : xem chi tiết tại đây

Phụ lục danh sách các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng: xem chi tiết tại đây

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết