Thành ủy Vinh chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai quy định 205 của BCT (26/11/2019 07:48 AM)

Thành ủy Vinh vừa triển khai kế hoạch cho các tổ chức sơ sở Đảng trực thuộc tổ chức Học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận số 63-KL/TW của BCH Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội; Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII; Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Upload

 

Toàn cảnh hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 35 - CT/TW

Học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW Bộ Chính trị nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nắm được các nội dung của Nghị quyết. Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng đề ra trong các nghị quyết, kết luận, thông báo, quy định nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội của Đảng các cấp, triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trên cơ sở đó cấp ủy cơ sở chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện vận dụng quan điểm của BCH Trung ương, Bộ Chính trị đồng thời phải bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh, Thành phố, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, nhất là làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động của cấp mình nhằm đưa chủ trương của Đảng thực sự đi vào thực tiễn. Các đơn vị phải hoàn thành quán triệt học tập các nghị quyết, thông báo kết luận trước ngày 10/12/2019.

Ngân Hà/VRTV

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
  Thông báo Lịch công tác tháng 03/2020  (20/03/2020 01:39 PM)
  Thông báo VBPL tháng 11 năm 2019  (20/12/2019 07:26 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2019  (08/11/2019 08:01 AM)
  Lịch công tác tháng 10 năm 2019  (04/10/2019 01:52 PM)
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019  (10/09/2019 09:57 AM)
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu