Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Vinh (29/12/2020 09:31 AM)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

Số:            /2021/NQ-HĐND

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An,  ngày         tháng        năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách

phát triển thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025

 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ ...., KỲ HỌP THỨ ...

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050;

Thực hiện Thông báo số 55-TB/TW ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW;

Thực hiện Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị;

Xét Tờ trình số …../TTr-UBND ngày … tháng … năm … của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính – ngân sách phát triển thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách hỗ trợ phát triển thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Ủy ban nhân dân thành phố Vinh;

- Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Vinh.

Điều 3. Các cơ chế, chính sách

1. Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất cho ngân sách thành phố Vinh và các phường xã, cụ thể như sau:

TT

Tiền sử dụng đất, sau khi đã trừ phần kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng

Tỷ lệ phần trăm (%)

Ngân sách tỉnh

Ngân sách thành phố

Ngân sách phường, xã

1

Các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố nhưng không xác định để đầu tư công trình cụ thể

55

40

5

2

Tiền sử dụng đất từ đấu giá, giao đất,…

30

65

5

2. Cho phép để lại 100% số tiền sử dụng đất thu được cho ngân sách thành phố Vinh từ các dự án bất động sản trên địa bàn: Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Quyết định số 4446/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020), Khu đô thị phía Tây Nam tại phường Vinh Tân và xã Hưng Chính, thành phố Vinh (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019), Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4626/QĐ.UBND-CNXD ngày 07 tháng 10 năm 2010) và Mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 561/QĐ.UBND-CN ngày 04 tháng 3 năm 2011) để tạo nguồn vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới: “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An" và xây dựng hạ tầng, không gian đô thị theo Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

3. Bố trí chi sự nghiệp kiến thiết thị chính, môi trường và nguồn hỗ trợ khác 200 tỷ đồng/năm để thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, chống ngập úng, chỉnh trang đô thị, vận hành các hạng mục của dự án sử dụng vốn vay ODA từ WB đã hoàn thành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng …năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, thay thế Nghị quyết số 278/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh – đô thị loại I trực thuộc tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (b/c);

- Bộ Tài chính (b/c);

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Tỉnh;

- Đoàn ĐBQH Tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- TT Thành uỷ Vinh;

- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Website http://dbndnghean.vn;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sơn

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu