Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú 2020
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú 2020
Tổng hợp một số điểm mới của Luật Cư trú năm 2020
Tổng hợp một số điểm mới của Luật Cư trú năm 2020
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN

DANH MỤC CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN, ĐỐI XỬ, TRỪNG PHẠT TÀN BẠO, VÔ NHÂN ĐẠO, HẠ NHỤC CON NGƯỜI

DANH MỤC CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN, ĐỐI XỬ, TRỪNG PHẠT TÀN BẠO, VÔ NHÂN ĐẠO, HẠ NHỤC CON NGƯỜI

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỈ THỊ 15/CT-TTG VÀ CHỈ THỊ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỈ THỊ 15/CT-TTG VÀ CHỈ THỊ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ MỨC XỬ LÝ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013

        1. Quan niệm về quyền dân sự, chính trị trong mối quan hệ với các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa

          Các quyền dân sự, chính trị và kinh tế, xã hội, văn hóa, tuy có sự khác biệt nhất định, nhưng đều gắn bó với nhau và quy định lẫn nhau, do đó, bất kỳ quyền nào được bảo đảm hay bị vi phạm đều tác động tích cực hoặc tiêu cực đến các quyền khác
QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013
Quyền con người là tiếng nói chung, mục tiêu chung của xã hội loài người.  Pháp luật về quyền con người ghi nhận các tư tưởng và lý luận về quyền con người, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển tự do, nhân phẩm và hạnh phúc của mỗi người, mỗi quốc gia và văn minh nhân loại
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ

I. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA CÔNG ƯỚC

1. Quá trình soạn thảo

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (International Convenant on Civil and Political Rights) (viết tắt là Công ước hoặc ICCPR) là một trong những điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua cùng với Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) theo Nghị quyết số 2200 A (XXI) ngày 16/2/1966
CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ

VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ

(Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết số 2200A (XXI) ngày 16-12-1966; có hiệu lực ngày 23-3-1976; Việt Nam gia nhập ngày 24-9-1982)


 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu