-->
Bộ máy tổ chức Phường Quang Trung Thành phố Vinh (22/06/2018 02:12 PM)

Bí thư: Đinh Xuân Trường   ĐT: 0903.299.255

Chủ Tịch: Hà Thái Sơn  ĐT: 0913.040.604,             038.3856.126

PCT: Nguyễn Kiều Dung  ĐT: 0946.554204

Văn phòng: 038.3842.918

 | 
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH