Xã Hưng Lộc Thành phố Vinh (22/06/2018 02:44 PM)

Xã Hưng Lộc đang cần được Thành phố Vinh quan tâm đầu tư các dự án phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nông dân sau khi thu hồi đất.

 

Về xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An hôm nay mới cảm nhận được sự thay đổi một cách nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là một xã ngoài trung tâm thành phố nhưng sự quan tâm đúng mức của các cấp ban ngành một cách kịp thời cộng với sự nổ lực đi lên nên toàn xã hiện nay đã có một diện mạo mới đầy khởi sắc, các công trình phúc lợi xã hội như hệ thống giao thông đã được đầu tư một cách đồng bộ và bài bản, hệ thống giáo dục đã hoàn thiện khá đầy đủ về cơ bản chuẩn hóa, hệ thống trạm y tế đầu tư khá khang trang đáp ứng nhu cầu khám chửa bệnh cho nhân dân, và các hệ thống công trình phúc lợi khác đã được làm khá đồng bộ.

  

Được biết nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Thành uỷ, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể cấp Thành phố và những thuận lợi vốn có của địa phương, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể, khắc phục những khó khăn, năm 2010 Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Lộc đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

 

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Xã Hưng Lộc cho biết: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt: 13tỷ 566 triệu 709493 đ (vượt chỉ tiêu Thành phố giao); diện tích canh tác 197,37 ha, năng suất đạt 21 triệu đồng /1 ha , tổng sản phẩm nông nghiệp 4.tỷ 150 triệu đồng; dịch vụ vật tư nông nghiệp 130 triệu đồng; tu sửa đào đắp kênh mương nội đồng 2500 ngày công, ngành nghề dịch vụ xã viên đạt 6tỷ 500 triệu đồng, chăn nuôi kinh tế vườn đạt 3tỷ 835 triệu đồng, chi ngân sách thực hiện theo quy định và đảm bảo cho các hoạt động của địa phương.

 

Những năm gần đây, phát huy lợi thế của xã trực thuộc Thành phố Vinh với nhiều đầu mối giao lưu buôn bán và dân số đông, lại nằm trong diện quy hoạch phát triển của đô thị thành phố nên thường xuyên nhận được sự quan tâm của các ban ngành cấp trên, xã Hưng Lộc có điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong tiến trình đô thị hoá và hội nhập nền kinh tế... Cơ sở hạ tầng và tốc độ phát triển kinh tế của những năm trước đã tạo đà cho việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch.

 

Bên cạnh đó, năm qua Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi cho phát triển kinh tế, đồng thời xã cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành nên kinh tế - xã hội có nhiều bước phát triển mới vượt bậc.

 

 

Đội ngũ cán bộ xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cùng với sự đoàn kết phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, sự đồng lòng, nhất trí của Đảng bộ và nhân dân trong toàn xã Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao và Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra. MTTQ và các đoàn thể nhân dân hoạt động có nhiều đổi mới, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi đoàn thể.

 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên các lĩnh vực, trong thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, đầu tư của TW, của Tỉnh, sự giúp đỡ của các Sở, ban ngành, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Lộc đã đoàn kết khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung huy động các nguồn lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, từng bước xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội xã nhà theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, đưa lại nhiều thành quả quan trọng, tạo chuyển biến cơ bản về chuyển dịch nền kinh tế địa phương từ một xã nông nghiệp sang phát triển công nghiệp và dịch vụ, được thể hiện rõ nét qua tỷ trọng thay đổi hàng năm của các ngành kinh tế.

 

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, UBND Xã tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Đảng bộ - HĐND xã về việc phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng đi đôi với bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo, cải cách hành chính, thực hiện các cuộc vận động lớn theo tinh thần cả nước Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể,giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết cuả Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Hưng Lộc sẽ tập trung xây dựng Các chi bộ đạt TSVM hàng năm, các chi bộ còn lại HHT và HTNV, không có chi bộ yếu kém. Phấn đấu có 100 % Đảng viên HTTNV, trong đó có 20% Đảng viên HTNVXS, không có Đảng viên vi phạm tư cách. Mỗi năm tăng cường bồi dưỡng và kết nạp Đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy Đảng và UBKT Đảng ủy.

 

Muốn vậy, Đảng bộ cần quán triệt đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tăng cường giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng, Đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" một cách sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và đạo đức cách mạng của Đảng viên, cán bộ và nhân dân.

 

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo chế độ đối với các tổ chức Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình ở mỗi cá nhân đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Chú trọng công tác dân vận, tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước nhanh chóng, kịp thời cho nhân dân hiểu biết và nắm bắt rõ, từ đó thực hiện đúng và có hiệu quả.

 

 Công tác xây dựng chính quyền là sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy lãnh đạo HĐND và UBND trên cơ sở quy chế hoạt động của cấp ủy. Tập trung lãnh đạo HĐND ban hành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn một cách phù hợp với thực tế địa phương. Thường xuyên giữ vững mối quan hệ giữa lãnh đạo Cấp ủy Đảng và chính quyền trên nguyên tắc tập trung dân chủ thống nhất toàn diện và tuyệt đối phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân trước tập thể khi được phân công nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức; nâng cao trình độ, thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức. Mặt khác, quan tâm và giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

 

 

Hưng Lộc là một xã nông nghiệp chuyển sang thành thị nên diện tích đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp để xây dựng các dự án công nghiệp cho nên tỷ trọng nông nghiệp hiện nay đang giảm dần theo chủ trương của tỉnh, thành phố và của xã. Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng dần chuyển đổi ngành nghề sang các lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ. Tỷ trọng các ngành nghề này cũng theo đó tăng lên đáng kể. Và trong thời gian qua, ngành nghề dịch vụ - thương mại nơi đây thu hút sự quan tâm đầu tư lớn của tỉnh, TW, tạo thuận lợi cho bà con phát triển kinh doanh, các dịch vụ ăn theo cũng phát triển mạnh, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

 

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm đầu tư từ thành phố và tỉnh để các nghành tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ phát triển và dịch vụ - thương mại trên địa bàn có cơ hội phát triển nhanh, mạnh, góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ phát triển, hiện đại hoá nền kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Một số dự án đầu tư đã và đang hoạt động có hiệu quả, trên cơ sở những thành tựu trong lĩnh vực kinh tế, xã đẩy mạnh đầu tư cho xây dựng cơ bản như: Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo khuôn viên nhà trường; nâng cấp mạng lưới điện, giao thông, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi...; quản lý đất đai, đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản.

 

Về địa chính: Hoàn chỉnh 180 hồ sơ đề nghị Thành phố cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2010 và xây dựng bảng giá đất năm 2011. Hoàn thiện việc xét duyệt đối tượng giao đất chính sách tại khu quy hoạch đồng Nôi dưới cho 44 trường hợp đã nộp danh sách về thành phố. Công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2010 đã kiểm tra xây dựng 105 trường hợp, xử phạt 40 trường hợp vi phạm, ra quân giải toả hành lang an toàn giao thông 162 đợt và kiểm tra công tác vệ sinh môi trường 80 đợt.

 

Nhiệm vụ phát triển kinh tế của xã vẫn luôn giữ vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, phát triển của các yếu tố xã hội như giáo dục - y tế - ANQP cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó là những lĩnh vực trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân; là căn cứ để đánh giá mức độ tiến bộ của xã hội. Vì thế, địa phương cũng luôn đặt sự quan tâm đúng mức tới vấn đề văn hoá - xã hội. Hiện đang từng bước thực hiện đề án phát triển văn hoá thông tin thể thao đồng bộ. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động VH - VN - TDTT chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu dân cư tiên tiến phát triển mạnh. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng được kịp thời phổ biến sâu rộng đến từng người dân tạo được sự chuyển biến tích cực trong ý thức nhân dân. Từ việc nhân rộng nếp sống văn hoá trong khu dân cư, tình hình an ninh trật tự đã được thắt chặt. Các tệ nạn xã hội nhanh chóng được ngăn chặn.

 

Nhờ ý thức người dân ngày càng nâng cao, xã hội ngày càng nhận thức được vai trò của học tập văn hoá cho nên giáo dục ngày càng được đầu tư; chất lượng giáo dục trên địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực. Phong trào học tập, thi đua trong các trường luôn rầm rộ. Phong trào xã hội hoá giáo dục ngày càng được nhân rộng. Văn hóa luôn là lĩnh vực đi trước mở đường cho nền kinh tế phát triển cho nên đầu tư cho giáo dục cũng là mục tiêu lớn của địa phương, bảo đảm đủ trường đủ lớp cho học sinh đến trường, chất lượng trường lớp, dụng cụ học tập và giảng dạy tốt tạo điều kiện tốt cho dạy và học.

 

Hoạt động giáo dục luôn được chú trọng và trở thành phong trào thi đua trong mỗi gia đình, mỗi trường học. Từ những ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị, y tế và giáo dục xã đã đạt những chuyển biến rất tích cực, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, chất lượng giáo viên ngày càng được chuẩn hóa và nâng cao đã tác động tích cực đến chất lượng giảng dạy, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, học sinh giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước.

 

Bên cạnh đó, công tác y tế, môi trường, gia đình & trẻ em cũng được đặc biệt quan tâm. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên; vấn đề y đức của đội ngũ cán bộ y tế được chấn chỉnh; tỷ lệ bà mẹ, trẻ em được chăm sóc sức khoẻ đạt 100%. Chất lượng cuộc sống người dân, công tác xoá đói, giảm nghèo và bảo vệ sức khoẻ người dân cũng được xã chú trọng. Đảm bảo tốt công tác chuyên môn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường không để dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác khám và điều trị cho nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao; thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng chế độ với đối tượng chính sách...

 

Hiện toàn xã có 830 hộ sản xuất nông nghiệp, do diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, phục vụ cho quá trình đô thị hóa trong khi mức tiền đền bù đất nông nghiệp quá thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Hưng Lộc cần được Thành phố quan tâm đầu tư các dự án phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nông dân sau khi thu hồi đất.

 

Bên cạnh đó là khẩn trương cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp và đất vườn, ao, không liền thửa với đất ở cho nhân dân gắn với đẩy nhanh thực hiện các công trình giao thông, bán điện tại gia cho nhân dân và đầu tư điện chiếu sáng của các trục đường chính trong xã như: đường Bùi Huy Bích, đường Đặng Như Mai, đường Hoàng Tá Thốn, đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Hoàng Trọng Trì, đường Lê Quý Đôn; Đầu tư tôn tạo lại các khu di tích lịch sử Đền Trìa, di tích nhà thờ họ Hoàng, nhà thờ Họ Uông…

Tác giả bài viết: Thái Sơn

Nguồn tin: Báo Công An Nghệ An

 

 | 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu