Danh sách các làng nghề truyền thống trên địa bàn: (11/01/2019 03:44 PM)

- Làng nghề chiếu cói Phong Thuận - xã Hưng Hoà;

- Làng nghề chiếu cói Phong Hảo - xã Hưng Hoà;

- Làng nghề hoa cây cảnh Xóm 4 - xã Nghi Liên;

- Làng nghề hoa cây cảnh Xóm Trung Mỹ -  xã Hưng Đông;

- Làng nghề hoa cây cảnh  Kim Phúc - xã Nghi Ân;

- Làng nghề hoa cây cảnh  Kim Chi - xã Nghi Ân;

- Làng nghề hoa cây cảnh  Kim Mỹ - xã Nghi Ân;

- Làng nghề rượu xóm Xuân Trung xã Nghi Đức.

 | 
 
 
 
 
 
DU LỊCH, DỊCH VỤ
Skip portletPortlet Menu
 
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu